روایت بخش خبری 20:30 شبکه دو از ماجرای اعتراضات به گرانی بنزین را ببینید.

دانلود فیلم گزارش ۲۰:۳۰ از ماجرای گرانی بنزین

سرخط اخبار