عکاسی از پشت بام، به ندرت دستمایه عکاسان شهری قرار گرفته است. در مجموعه پیش رو، عکاس این نوع نگاه را آزموده است.
سرخط اخبار