به گزارش خبرنگار مهر ، نشر لوگوس مجموعه کتابی با عنوان «مجموعه گفتمان شناسی» در دست انتشار دارد که این کتاب دهمین کتاب از آن مجموعه است. هدف از این مجموعه که شامل کتابهای تالیفی و ترجمه ای می شود معرفی حوزه های مطالعاتی جدید در گسترده گفتمان شناسی و روش های تحقیق به روزتر در این حوزه است.
«تحلیل انتقادی استعاره» مبتنی بر بررسی مفهوم سازی های مختلف به کمک استعاره های مفهومی در حوزه هایی مانند سیاست، ورزش، اقتصاد و خصوصا نصوص دینی است. علاوه بر معرفی چارچوبی جدید برای گفتمانشناسی انتقادی تحت عنوان «تحلیل انتقادی استعاره» کتاب نشان می دهند چگونه مفهوم سازی استعاری به مثابه روشی اقناعی و رتوریکی برای فریب و اقناع افکار عمومی در حوزه سیاست، اقتصاد و ورزش به کار گرفته می شود.
به علاوه کتاب نگاه جالبی به کاربست استعاره در متون دینی دارد. در این راستا بعد از بررسی انواع استعاره در عهد عتیق و عهد جدید در فصلی مجزا به بررسی استعاره قرآن کریم می پردازد و سپس کاربست استعاره در این سه نوع متن مقدس را با هم مقایسه می کند.
چارتریس-بلک در این کتاب برای نخستین بار تحلیل انتقادی استعاره را معرفی کرده، آن را ابتدا برای تحلیل استعاره های سیاسی و سپس تحلیل استعاره در گفتمان دینی [قرآن و انجیل] و رسانه ای [ورزشی و اقتصادی] به کار می بندد.
هدف، تشخیص مقاصد، ایدئولوژی ها و جهان بینی های نهفته در پس متن است. تحلیل انتقادی استعاره شامل سه مرحله تشخیص، تفسیر و تبیین استعاره است. کارتریز بلک معتقد است که استعاره را تنها می توان با در نظر گرفتن وابستگی متقابل ابعاد معناشناختی، کاربردشناختی و شناختی آن توضیح داد.
وی مجموعه ای از معیارهای زبان شناختی، ...

سرخط اخبار