با افزایش ظرفیت ها در نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموز، امکان انجام تکالیف دانش آموزان در شبکه شاد فراهم شد.

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در شرایط کرونا یی و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و به منظور پیشگیری از ایجاد وقفه در فرآیند آموزش دانش آموزان، در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی از نسخه جدید شاد رونمایی شد.
از آنجاکه تکلیف یکی از مهم ترین روش های کمک به یادگیری و تثبیت آموخته های دانش آموز است؛ این سرویس در راستای پیشرفت دانش آموز به معلم کمک می کند تا از وضعیت یادگیری دانش آموز و نقاط ضعف و قوت وی در دروس مطلع شود؛ سرویس تکلیف برای معلم شامل 3 بخش تکالیف در جریان، تکالیف به اتمام رسیده و ثبت تکلیف جدید ارائه شده است.
معلم می تواند با انتخاب کلاس و درس خود پس از تعیین عنوان و مشخصات، تکلیف را ثبت کند؛ تکلیف ایجاد شده در قسمت تکالیف در جریان قرارگرفته و پس از اتمام زمان و تاریخ فعال بودن، به قسمت تکالیف به اتمام رسیده اضافه می شود تا معلم ضمن مشاهده پاسخ های ارسال شده دانش آموزان، تصحیح و نمره دهی به آن بتواند پاسخ صحیح تکلیف را بارگذاری کرده و با ارسال مجدد آن به کلاس ها و مدارس دیگر تعامل خود را با سرویس ارائه شده افزایش دهد.
ایجاد و تعریف تکالیف توسط معلمان، امکان دسترسی هر معلم به دانش آموزان کلاس های خود و پیگیری تکالیف آنها، امکان ارسال سؤال به صورت فایل، امکان ضمیمه نمودن پاسخ به صورت فایل توسط دانش آموز، امکانضمیمه نمودن فایل پیوست به سؤالات به صورت تصویر، صدا و یا فایل توسط معلم، امکان تصحیح تکلیف توسط معلم و ثبت نمره، امکان مشاهده نمره تکلیف ، از ویژگی های سرویس تکلیف الکترونیکی شاد به منظور تسهیل فرایند ارائه، دریافت و ارزیابی تکالیف است.

سرخط اخبار