تصاویر هوایی از شکاف های یخی را در این گزارش می بینیم.
عناوین مهم خبری