جوان سازی، کنترل حجم تاج درخت و کنترل حجم رشد ریشه از مهم ترین مزایای هرس درختان است و باعث زیبا سازی منظر شهری، رفع شاخه های خشک، حذف شاخه های بیمار و آراستگی درختان و ایجاد دید کافی برای رانندگان در تقاطع های اصلی و فرعی به خصوص در بزرگراه ها می شود.

سرخط اخبار