سرآقا سید پر از درخت های بلوط و گردو است و جز امامزاده سرآقا سید و باغ های میوه و کوچه پس کوچه های روستا، می توان در بیرون از آن و ۴۰ کیلومتری اش به آبشار شیخ علی خان رسید. در همان نزدیکی غار یخی چما هم قرار گرفته. برای رسیدن به این غار باید از رودخانه عبور کنیم، رودخانه ای که دمای آبش چندان با ما مهربان نیست.
اما مهم تر از همه اینها، دیدن و تماشای زندگی ای است که هنوز رگه های شهری به آن اضافه نشده؛ خالص و دست نخورده و با اصالت است.

سرخط اخبار