موج تازه ای از اعتراضات علیه قانون شهروندی در هند که گفته می شود علیه مسلمانان تنظیم شده است، از سر گرفته شد.
سرخط اخبار