بیست و دومین دوره نمایشگاه فرش دستبافت اصفهان، از ۱۴ آذر ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه های بین المللی در حال برگزاری است.{{ هماهنگی، تناسب و تنوع رنگ به خصوص رنگهای شاد در طیفهای تیره و روشن، پرزهای کوتاه، رجشمار بین ۵۰ تا ۹۰، استفاده از گره فارسی، شیرازه متصل و اغلب دو پوده و لول و همچنین پرداخت در موقع بافت از ویژگی های قالیبافی اصفهان است.}}
سرخط اخبار