سفالگری به هنر ساخت ظروف سفالین گفته می شود، ظرف های سفالی، شاید یکی از قدیمی ترین ساخته های آدمی است. در سفالگری پس از ساخت ظروفی از گِل رُس، هنرمند سفالگر آن ها را داخل کوره گذاشته و به واسطه دمای زیاد کوره و پختن ظروف، ماهیت مواد از گِل رُس به سفال سخت تغییر کرده و سخت و محکم می شود.
سرخط اخبار