بعد از شیوع کرونا بخش های بیمارستان ها به میدان جنگ مدافعان سلامت تبدیل شده است.
عناوین مهم خبری