چاپ اول کتاب «از چیزی نمی ترسیدم» در تعداد محدود و قبل از توزیع رسمی امروز در فروشگاه به نشر به مخاطبان عرضه شد.
سرخط اخبار