صدای ضرب وزنگ مرشد نشان از رقابتی مهیج می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،این که خیلی از کشورها شیفته ورزش ملی - میهنی ما شدند خودش به آن معناست که ما توانستیم در زمینه صلح و دوستی حرفهای زیادی در ورزش دنیا داشته باشیم.

سرخط اخبار