ایرنا - سمنان - یکی از آسیاب های قدیمی سمنان با عنوان «آسیاب کُدیور» در نزدیکی استخر تاریخی به همین نام در درون شهر قرار دارد و در حال حاضر با نام بلوار میرزا کوچک خان بین میدان مادر و میدان دریادار شهید همتی این شهر واقع است. با توجه به توسعه شهری در دو دهه پیش این آسیاب که جز آثار ثبتی میراث می باشد در بین آپارتمان های شهری اسیر است و وضعیت مناسبی ندارد . همچنین رها شدن این بنا باعث شده است که معتادان گاهی در آنجا حضور داشته باشند. این بنا با توجه به موقعیت مناسبی که در شهر داشت و عدم تخریب بخش زیادی از آن در چند دهه گذشته می توانست به ظرفیت های گردشگری سمنان بیافزاد و از آنجا که شهر سمنان دارای نظام تقسیم آب ۷۰۰ ساله است ،این بنای مرتبط با آب ارزش آن را دو چندان می کرد. در سمنان ۱۷ آسیاب تاریخی داشته که در حال حاضر تنها بخشی از بنای سه تای آنها دیده می شود. این بنا در سال ۱۳۸۱ با شماره ۵۸۲۵ بعنوان یک اثر دوره قاجار با عنوان «آسیاب دوم کُدیور» ثبت ملی می باشد.
سرخط اخبار