ساعت24 -در تابستان ۹۸ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۸ درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

مطابق آمارها در تابستان ۹۸ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش داشته است.
در تابستان ۹۸ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۷ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۹ درصد افزایش داشته است.بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۰.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند.
بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است. این نرخ در تابستان ۹۸ به فصل مشابه سال قبل کاهش ۱.۸ درصدی را تجربه کرده است.
منبع: تسنیم

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار