آخرالزمان است، دیگر وقتی نمانده، همه ما مدام در خطریم، با مرگی مواجهم که فرصت تشییع نداریم، حتی فرصتی برای گریستن نیست، کاش حضرت اسرافیل(ع) با دمیدن در صور خود نه تنها مومنان و صالحان بلکه تمام انسانهای در رنج را از این عذاب نجات بدهد. -

سرخط اخبار