دینداری برای سعادت به معیار و تراز احتیاج دارد وگرنه ممکن است که انسان را به حضیض ذلت، شقاوت و بیچارگی بکشاند.
ممکن است کم کاری خود را به تقدیر الهیف قسمت و .. نسبت دهیم.
مواظب باشیم که کم کاری نکنیم ... -

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار