ما بر چکاد خوف و خطر ایستاده ایم/ با زخم و داغِ خون جگر ایستاده ایم...
سرخط اخبار