شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب کرده که با راه اندازی درگاه شفافیت، همه ی دستگاه های اجرایی داده های آماری خود را منتشر کنند.

شانزدهمین جلسه ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۷ مهر برگزار شد. در این جلسه با تأیید رئیس جمهور، مصوب شد تا با راه اندازی درگاه شفافیت، همه ی دستگاه های اجرایی در سه ماه داده های آماری خود را قرار دهند و تمامی سازمان های اجرایی باید داده ها و اطلاعات مدنظر را در درگاه های شفافیت در دامنه های رسمی (ترجیحاً به نام shafaf.) ایجاد کنند.
برهمین اساس، قرار است داده های دستگاه های اجرایی شامل موارد زیر دردسترس عموم قرار بگیرد: هزینه کرد ۶ ماهه و عملکرد مالی سالانه ی دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته معاملات دولتی، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها و روش انتخاب دارایی های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه داری) آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه های توسعه و تکالیف قانونی و برنامه های راهبردی همه ی قوانین و مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع تمامی مجوزهای صادرشده به همراه فهرست گیرندگان مجوز برنامه های توسعه و برنامه های راهبردی فرایند استخدام و تخصیص پست و ارتقای مقام صورت جلسات شوراها، هیئت عامل، هیئت مدیره ی مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم گیر دستگاه نشر همه ی اسناد مربوط به سفارش و اجرا و نتایج حاصل از پژوهش معرفی مدیران دستگاه اجرایی تولید و دردسترس قراردادن تمامی اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها و فراداده ی آن ها
براساس مصوبه ی مذکور، نشر اطلاعات طبقه بندی شده ممنوع است و اطلاعات مربوط به داده های شخصی هم نباید منتشر شود. بااین حال، داده های ذکر شده باید به گونه ای منتشر شوند که برای افراد و ماشین (ربات ها) قابل خواندن باشند و بدون دریافت هزینه به اشتراک ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار