به گزارش خبرگزاری صدا وسیما یزد، دومین همایش شورورزی در استان یزد برگزار شد.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان یزد گفت: راهکار های پیشگیری و کنترل در انار ویژه کارشناسان انار سازمان های جهاد کشاورزی استان های اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، قم، لرستان و یزد در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد برگزار شد.
وظیفه شناس افزود: ۴۰ کارشناس انار به صورت تئوری و عملی با راهکار های پیشگیری و کنترل در انارآشنا شدند.
وی گفت: سطح زیر کشت انار در کشور حدود ۷۰ هزار هکتار است که استان یزد بالغ بر ۶ هزار هکتارآن را به خود اختصاص داده ودر ردیف ششم کشور قرار گرفته است.
وظیفه شناس افزود: میزان تولید انار ایران هم که تا چند سال پیش مقام اول دنیا را داشت متا سفانه بدلیل خشکسالی ها، سرما زدگی، شوری وآفت، الان درردیف سوم قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: اگر بخواهیم جایگاه انار که اول دنیا بودیم ازدست ندهیم لازم است تا تمام مسائل کاشت، برداشت، بازاریابی وفراوری انار را در نظر بگیریم تا باغداران و کشاورزان بتوانند با راندمان بالا و کیفیت خوب، این محصول راعلاوه بر بازار کشور به بازار های بین لمللی هم عرضه کنند و جایگاه خود را دوباره در دست بگیرند.

سرخط اخبار