نوجوانی که از سراسر کشور، خدمت به خلق الله در راستای مبارزه با ویروس کرونا را به در خانه ماندن ترجیح و به بندرعباس سفر کرده اند. این نوجوانان جهادی روزانه دو هزار ماسک تولید و در اختیار مردم و مراکز بهداشتی قرار می دهند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری