طرح هوشمند تفکیک پسماند از مبدا به همراه ٣٣ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین خدمات شهری در مشهد رونمایی و بهره برداری شد.
سرخط اخبار