یک نماینده دیگر: در رو هم می بندیم و به کارهامون فکر می کنیم!
یک نماینده دیگر: من زیاد مزاحم نمی شم، یه طرح تصویب کنم برمی گردم خونه!
همسر یک نماینده: وای چه طرح خوبی، دیگه خستم کرده بود!
کرونا: بابا نترسید، خطر من از طرح های خودتون کمتره!
یک شهروند: ولی بمونید خونه بهتره، فقط زحمت کادر درمان رو زیاد می کنید!
یک شهروند دیگر: قبل از تصویب هر طرحی، حتما دست های خود را بشویید!
#ما_که_راضی_نیستیم #ترستون_ریخت_دیگه #شهرونگ

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار