بعد از چندین روز آلودگی هوای اصفهان با ورود سامانه جدید بارشی به کشور این شهر نیز همانند بسیاری از شهرهای دیگر سفید پوش شد.
سرخط اخبار