با اقدام موثر توانیر خریداران این گواهی نیازی به صرف یکجای نقدینگی برای خرید برق موردنظر در قرارداد ندارند و در طول سال وجه آن را خرج می کنند.
عناوین مهم خبری