مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: امروز اولین شناسنامه های صادر شده به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدر خارجی تحویل داده می شود.

صداوسیما: مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: امروز اولین شناسنامه های صادر شده به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدر خارجی تحویل داده می شود.

سرخط اخبار