بین عشق و سیاست باید یکی را انتخاب کرد/ برخی سیاسیون ما دچار این اشتباه می شوند که همسر وفادار،لایق آنها نیست

خبر آنلاین پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۵

بخشی از این گفت وگو را می خوانید:
چرا غالباً در ایران، میان عشق و سیاست، جدایی قائل هستیم و از سیاسیون، انتظار زندگی عاشقانه و عشق را نداشته و نداریم؟
گفته اند فرق میان سیاستمدار و شاعر آن است که شاعر دو قلب دارد یکی در سینه و دیگری در سر و در مقابل سیاستمدار دو مغز دارد؛ یکی در سر و دیگری در سینه. با این تعریف سیاستمداری که شاعرانه عمل می کند اشتباه به صحنه آمده. اما فارغ از این مباحث، طبیعی است که بعضی از سیاستمداران که برای فرار از صحنه غیرعاطفی سیاست، عشق می جویند در تله های احساسی و سیاسی نیز گرفتار شوند. سیاستمدار عرفی قدرت می جوید و عاشق، مغلوب قدرت عشق می شود. این تعارض طبعا مسئله برانگیز می شود.
اساساً زندگی عشقی و زندگی سیاسی، آیا می توانند نسبتی با هم داشته باشند یا ماهیت این دو جداست؟
سیاستمداران فارغ از همه پیچیدگی های واقعی یا نمایشی درهرحال انسان اند؛ طبعاً حیات عاطفی آنها هم در کنار حیات سیاسی شان جریان دارد. اما چون شخصیت سیاسی باید در رهگذر چالش های سیاسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تا حد امکان نفوذناپذیر دیده شود و حیات عاطفی نمودی از مسیرهای تأثیرپذیری روح سیاستمدار است، معمولاً آنان می کوشند که زیست عاطفی واقعی و نه نمایشی خود را تا سرحد امکان پنهان سازند، به ویژه در دنیایی که رقبا با تحلیل دقیق زندگی عاطفی یک سیاستمدار قادرند کوره راه های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه آنان را روانکاوانه شناسایی کرده و در بزنگاه های سیاسی از آن بهره گیرند. به همین دلیل سیاستمداران حرفه ای چون پوتین را اگر بنگرید با چهره ای یخ و اصطلاحاً پوکر فیس هرگونه راه حدس زدن واکنش های حقیقی را بر تحلیلگر می بندد.
آیا پیش بینی ...

سرخط اخبار