دهم تیرماه روز صنعت و معدن است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی است تا به مهم ترین موتور محرکه ی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا که این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد.
عناوین مهم خبری