«مُشتا» نوعی روش صید سنتی آبزیان در هرمزگان است. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می شود. در این روش چوب هایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور، حصاری ایجاد می شود که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن به وسیله صاحبان مشتاها صید می شوند. این نوع صید در اکثر سواحل استان هرمزگان و بوشهر انجام می شود. قرار است روش صید مُشتا در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شود.
سرخط اخبار