شیعه نیوز :
پاسخ اجمالی
برخی منابع نسبتاً قدیمی تنها به شهادت دختری سه و یا چهار ساله در خرابۀ شام اشاره کرده ­اند، بدون آن که نام او را مشخص سازند.
اما دیگر وقایعی که به ایشان منتسب است، اگرچه شاید در برخی مقاتلی که در دو سدۀ اخیر نگاشته شده مشاهده شود، اما مانند نمونه اشاره شده در پرسش، منبع قابل استنادی برای آن در دسترس نیست.

سرخط اخبار