بسته فرهنگی و هنری ۱۹ دی هم با چند خبر از جشنواره های گوناگون به میان شما آمده.
سرخط اخبار