صحن ها و حیاط های روباز حرم که میزبان زائران و مجاوران است به صورت مستمر توسط خادمان ضدعفونی می شود. در طول روز ضد عفونی سطوح و فرش ها هر دو ساعت یک بار، آب خوری ها هر یک ساعت یک بار و سرویس های بهداشتی و وضوخانه ها بر اساس تراکم جمعیت انجام می شود.
سرخط اخبار