مهدی خزعلی پزشک و فعال سیاسی به بی بی سی فارسی گفت: واقعیت این است که نمی توان شایعه استفاده از ویروس کرونا را به عنوان یک سلاح بیولوژیک رد کرد. سازمان های فوق محرمانه در امریکا هموراه به دنبال این هستند که بوسیله یک ویروس و با دست یابی به ساختار ژن افرادی خاص، آنها را بکشند.

دانلود

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری