گل خانه یا گیاه خانه محلی برای کشت انوع مختلف گل یا گیاه است، که سقف و دیواره های آن به وسیله پوشش های شفاف پوشیده شده است. پوشش گلخانه باعث ایجاد اثر گلخانه ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می گردد.
عناوین مهم خبری