آفت های اضطرارگرایی در رابطه با چین

مشرق نیوز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۹
نخست آنکه به رابطه معنایی کوتاه مدت-ابزاری می دهد و این تصور را در طرفین و در متن بزرگ تر بروکراسی دو کشور ایجاد می کند که گرم شدن رابطه برای رفع گرفتاری کنونی است.

به گزارش مشرق، دکتر محسن شریعتی نیا طی یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره روابط ایران با چین نوشت:
اضطرارگرایی به یک عنصر تعیین کننده در روابط ایران با چین بدل شده است. تداوم نقش آفرینی این عنصر می تواند تأمین منافع ملی در روابط با این قدرت را با چالش های فزاینده ای مواجه کند. سفر وزیر محترم امور خارجه به چین در شرایطی صورت می گیرد که دیگربار وضعیت اضطراری اعلام کرده اند و فشار روانی- نظامی فزاینده ای وارد می آورند. تبدیل شدن اضطرار به عامل کلیدی در تحول این رابطه و جهت دهی به آن از چند منظر به منافع ملی ایران آسیب می زند.
نخست آنکه به رابطه معنایی کوتاه مدت-ابزاری می دهد و این تصور را در طرفین و در متن بزرگ تر بروکراسی دو کشور ایجاد می کند که گرم شدن رابطه برای رفع گرفتاری کنونی است و با آرام شدن اوضاع ارزش این رابطه هم تنزل پیدا می کند.
دوم آنکه زمینه های شکل گیری اعتماد استراتژیک را تضعیف می کند. رابطه ای که لحظه ای- موقتی شکل بگیرد و متحول شود به تدریج ساختاری کوتاه مدت- دلالی پیدا می کند و ارتقای آن به سطوح بالاتر دشوار می شود. اعتماد استراتژیک زیربنای روابط بلندمدت، نزدیک و سازنده است و اضطرارگرایی این بنیان را تخریب می کند.
سوم آنکه اضطرارگرایی در رابطه ایران با چین همواره متأثر از امریکا به عنوان طرف سوم بوده است. این بدان معنا هم می تواند باشد که این رابطه از کنش های طرف سوم به گونه ای چشمگیر تاثیرپذیر و به بیان بهتر ضربه پذیر است. در پیامد این وضعیت، طرفین ممکن است یکدیگر را به عنوان کارتی در مدیریت روابط با طرف سوم و نه به عنوان طرفین یک رابطه اصیل و دارای بنیان مستحکم تلقی کنند.
چهارم آنکه اضطرارگرایی شناخت از ...

سرخط اخبار