طبق گزارش مرکز آمار و علی رغم 3 برابر شدن قیمت بنزین در آبان ماه 98، مصرف گاز یا همان CNG در بخش حمل و نقل در سال 98 و بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه قبل، تغییر چندانی نیافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق گزارش مرکز آمار ایران برای بهار سال 99، متوسط میزان تولید گاز در این فصل روزانه 668.8 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.6 درصد (معادل 17 میلیون متر مکعب) افزایش یافته است. از این مقدار 109.9 میلیون متر مکعب در بخش خانگی، 11.7 میلیون متر مکعب در بخش تجاری و عمومی، 6.5 میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی، 64 میلیون متر مکعب در پتروشیمی ها، 302.3 میلیون متر مکعب در نیروگاه ها و 19.5 میلیون متر مکعب در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر نیروگاه ها با مصرف 45 درصد از گاز تولیدی بیشترین مصرف را در بین سایر بخش ها دارند. مصرف بخش خانگی نیز 16.5 درصد از کل گاز تولیدی است. مصرف روزانه 19.5 میلیون متر مکعب گاز در بخش حمل و نقل نیز حاکی از مصرف روزانه CNG در کشور در بهار سال جاری است.
همچنین طبق این گزارش، متوسط میزان تولید گاز در سال 98 روزانه 671.4 میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به سال گذشته 3.8 درصد (معادل 24.6 میلیون متر مکعب) افزایش یافته است. از این مقدار 157.7 میلیون متر مکعب در بخش خانگی، 22.8 میلیون متر مکعب در بخش تجاری و عمومی، 9 میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی، 56.1 میلیون متر مکعب در پتروشیمی ها، 293.1 میلیون متر مکعب در نیروگاه ها و 20.8 میلیون متر مکعب در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته است.
مهمترین نکته آمارهای فوق، عدم تغییر مصرف گاز یا همان CNG در بخش حمل و نقل در سال 98 و بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه قبل، علی رغم 3 برابر شدن قیمت بنزین در آبان ماه 98 است. در واقع، بررسی آمارهای فصلی مصرف CNG از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار