در گوشه ای از شهر تبریز بانوانی بی ادعا و چشم داشت ، روزانه با تولید هزاران ماسک، لباس ایزوله و ملحفه بیمارستانی مشغول خدمت به جبهه های مبارزه علیه کرونا هستند.
سرخط اخبار