رشت، شهر شب های روشن با باران های نقره ای، دومین شهر درگیر با بحران کورنا بوده است. که ازهمان نخست بعد از تایید وجود این ویروس، در شهر اقداماتی اجرا شد تا از شیوع و گسترش بیماری جلوگیری شود. با وجود اینکه در ابتدا عده ای از مردم وضعیت را جدی تلقی نمی کردند اما در روزهای اخیر با توجه به وضعیت بحرانی رشت و جدی تر شدن هشدارها در خصوص قرنطیه خانگی، رفته رفته شاهد خلوت شدن معابر و بسته شدن مراکز مختلف هستیم.
سرخط اخبار