ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشور های غنی دنیا به شمار می آید. استخراج معادن و معدن کاری و توسعه ی صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ نگاران، نوشته اند که مردم ایران، از اولین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب کرده اند.
عناوین مهم خبری