شرکت ایرانی دانش بنیان دستگاهی ساخت تا خاورگیاهی را بر سفره مردم قرار دهد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار