یکی ازشاهکارهای معماری سنتی سیستان ارگ روستای ورمال است، دربررسی این ارگ به نبوغ معماران سیستانی درگذشته می رسیم که چگونه باوجود امکانات محدود این بنا را مانند کوه استوار ساخته اند که تاکنون پابرجا مانده است، ارگ ورمال را به دلیل دارا بودن تمامی شاخص های معماری سنتی سیستان میتوان به عنوان نماد در معماری سنتی سیستان مدنظر قرار داد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار