"اصغری" کارشناس هواشناسی: موج سرمایی که از جمعه وارد ایران می شود در یک دهه گذشته بی سابقه است.
سرخط اخبار