صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 17 اردیبهشت ماه 1398

خبرگزاری مجلس سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱
صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 17 اردیبهشت ماه 1398 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
سرخط اخبار