تصاویری از خسارات اعتراضات فرانسه

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۳

دریافت 18 MB