قرائت ابتهال جناب آقای محمدعارف العسلی - سوریه

دفتر مقام معظم رهبری دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۹