آهنچیان مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: تفاوت برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان این ترم با ترم های گذشته تنها در روش برگزاری آن یعنی بخش از ارزشیابی است که به تشخیص هر دانشگاه به صورت غیرحضوری و عمدتاً الکترونیکی انجام می شود و حدنصاب نمره آزمون نیز همان موارد ذکر شده در آیین نامه های آموزشی است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه حدنصاب نمره امتحانات پایان ترم دانشجویان در ترم جاری تغییری نکرده است، گفت: قوانین و مقررات آموزشی وزارت علوم و هر دانشگاه، استاد در شرایط عادی و در وضعیت فوق العاده کنونی، تعیین کننده ترین نقش را در ارزشیابی دانشجو و در تعیین نمره نهایی وی دارد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا آهنچیان ضمن بیان این مطلب در خصوص حدنصاب نمره پایان ترم دانشجویان اظهار کرد: تفاوت برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان این ترم با ترم های گذشته تنها در روش برگزاری آن یعنی بخش از ارزشیابی است که به تشخیص هر دانشگاه به صورت غیرحضوری و عمدتاً الکترونیکی انجام می شود و حدنصاب نمره آزمون نیز همان موارد ذکر شده در آیین نامه های آموزشی است.
وی در ادامه تصریح کرد: سطح دشواری آزمون در ارزشیابی الکترونیکی نیز مانند آزمون های حضوری در اختیار استاد هر درس است که بر حسب هدف های درس و انتظارات استاد از دانشجو تعیین می شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت وزارت علوم تاکید کرد: امسال در مقایسه با سال های گذشته، هیچ تفاوتی در اجرای آیین نامه های انضباطی دانشجویان که در اختیار معاونت دانشجویی است، ایجاد نشده است.
آهنچیان در پاسخ به این سوال که چه نسبتی از نمره پایانی دانشجو به آزمون پایان نیمسال اختصاص دارد، گفت: در آیین نامه های سابق نسبت ۶۰ به ۴۰ درصد تعیین شده بود. به این معنی که در نظام نمره دهی صفر تا ۲۰، ۱۲ نمره به آزمون پایانی اختصاص یابد و ۸ نمره به ارزشیابی مستمر و تکالیف و پروژه های دانشجویی در طول نیمسال اختصاص پیدا کند. در آیین نامه ۱۳۹۷ این قاعده به دانشگاه های دارای اختیار تهیه ...

سرخط اخبار