تعدادی از جوانان بسیجی پایگاه شهید حسینیان قم در اقدامی جهادی ایستگاه غربالگری و کنترل سلامت برپا کرده و به ضدعفونی خودرو ها و تب سنجی برای مبارزه با ویروس کرونا پرداختند.
عناوین مهم خبری