من از آن زمان که [جایگاه] خودم و مسئولیتم را در این امت شناختم، وجودم را به طور یکسان وقف شیعه و سنی و عرب و کُرد کرده ام؛ چراکه من از رسالتی دفاع کردم که همۀ آنها را متحد می کند، از عقیده ای دفاع کردم که همۀ آنها را دربر می گیرد و تاکنون هرگز در اندیشه و وجودم جز برای اسلام نزیسته ام؛ اسلامی که راه رهایی و هدف همه است. پس ای برادر و فرزند سنی مذهبم! من به همان اندازه با توام که با برادر و فرزند شیعی ام هستم. من به همان اندازه با هر دوِ شما هستم که شما با اسلام هستید و این مشعل عظیم را برای رهایی عراق از کابوس استبداد و ذلت و رنج، با خود به دوش می کشید.[بارقه ها، شهید صدر، صفحه 384]
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار