آقاجان و مادرجان از سال ها قبل از تجربه این روزهای بشر، قرنطینگی را زندگی می کردند.

سرخط اخبار