با توجه به کاهش چند درجه ای هوای همدان، مه غلیظی ارتفاعات گنجنامه همدان را فرا گرفته که جلوه زیبایی به طبیعت این منطقه بخشیده است.
سرخط اخبار